Terrein en natuur

Home - Plannen - Terrein en natuur

Het terrein in Woudenberg wordt geschikt gemaakt voor tentenkampen en een centrale kampschuur, net zoals in Leusden. In elk tentenkamp staan slaaptenten en een groepstent.

Rekening houden met de natuur
Zowel bij de inrichting van het terrein als tijdens het gebruik ervan, houden we rekening met de natuur. Vrijwilligers bouwen de tentenkampen in het voorjaar op en halen ze in het najaar weer weg. In de wintermaanden krijgt de natuur daardoor meer rust.

Het onnodig kappen van bomen en struiken wordt voorkomen. De precieze locatie van elk tentenkamp staat nog niet vast. Bij de bepaling ervan maken we gebruik van bestaande open plekken om zoveel mogelijk bomen te sparen.

Biodiversiteit vergroten
Uit een uitgebreid natuuronderzoek is gebleken dat de biodiversiteit op het nieuwe terrein niet zo groot is, er komen nu geen bijzondere soorten voor. Het terrein is een voormalig kampeerterrein met daaromheen een productiebos; er werden regelmatig bomen gekapt. De bomen zijn daardoor niet zo oud en er zijn bijvoorbeeld geen holtes, waarin vogels en vleermuizen kunnen wonen. Er staan maar weinig soorten bomen. Ook zijn er veel exoten. Dit zijn soorten die eigenlijk niet in de Nederlandse natuur thuishoren. Deze worden verwijderd. Nieuwe aanplant van soorten die er wél thuishoren zorgt voor een grotere biodiversiteit op het nieuwe terrein.

Op het kampterrein zal ook aandacht zijn voor natuureducatie en het vergroten van de biodiversiteit.

Nieuwe aanplant
Om elk tentenkamp de nodige privacy te geven, gaan we tussen de tentenkampen extra bomen en struiken planten. We houden daarbij rekening met de al aanwezige soorten bomen en struiken. Deze worden aangevuld met soorten die er nog niet of weinig zijn, maar die eigenlijk wel thuishoren in dit type bos én die veel voedsel voor veel diersoorten leveren.

Door de open stukken van het terrein af te wisselen met struiken ontstaat er een overgang naar de hoge bomen. Zo zorgen we ervoor dat er meer nestgelegenheid komt én meer voedsel. Dat is bijvoorbeeld goed voor veel vogels, maar ook voor de eekhoorn.

Nestkasten en insectenhotels
Er zijn helaas weinig holle bomen, waardoor vogels die in holen broeden geen plek kunnen vinden. Hetzelfde geldt voor vleermuizen. We plaatsen daarom speciale vleermuiskasten en nestkasten voor vogels. Voor insecten bouwen we insectenhotels. Zo wordt het kampeerterrein een fijne plek voor zowel mensen als dieren.

De natuur is goed voor je ontwikkeling
Niet alleen het op vakantie gaan is voor kinderen belangrijk, óók het in de natuur zijn. De natuur heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling van kinderen. De natuur is goed voor hun zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen en creativiteit. Dat hebben diverse onderzoeken aangetoond, zo valt onder meer te lezen in de factsheet Jeugd, Natuur en Gezondheid van IVN Natuureducatie.

Spelen in de natuur en je omgeving onderzoeken is goed voor kinderen.

Vrienden maken tijdens het buiten spelen
Maar denk ook aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Kinderen maken immers sneller vriendjes als ze buiten spelen en helemaal als ze op kamp zijn! Helaas komen kinderen steeds minder in de natuur, wat kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten.

Spelen in en mét de natuur
De YMCA wil de komende jaren meer inzetten op duurzaamheid. Natuureducatie is daar een belangrijk onderdeel van. Dat zal op het nieuwe kampterrein zichtbaar zijn in de activiteiten die worden aangeboden. Kinderen spelen dan niet alleen in, maar ook met de natuur en worden zich bewust van het belang ervan.

Kinderen bouwen een menselijke toren tijdens hun zomerkamp.

De YMCA is aangesloten bij de branchevereniging LOS voor buitenspelen en vrije natuur